FAQ items aan het laden...

Het Windproject

NDSM Energie is in 2013 opgericht met als doel de NDSM-Werf en omliggende woonwijken te verduurzamen. De Coöperatie is bedoeld om de krachten te bundelen bij het realiseren van onze gedeelde duurzame ambitie. Lokale opwek van energie uit hernieuwbare bronnen speelt bij dit streven een cruciale rol. In het bijzonder windenergie aangezien dit de meest efficiënte en rendabele manier is om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Wij willen bovendien een zo breed mogelijk draagvlak realiseren rondom deze ambitie, en zo veel mogelijk Amsterdamse burgers en bedrijven interesseren voor het op duurzame wijze opwekken en gebruiken van energie.

Een eerlijke verdeling tussen de lusten en de lasten is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Hoe dichter bij de molens, hoe goedkoper de stroom. Via een coöperatief model kan je met de inleg van een groep bedrijven of een paar duizend burgers een windturbine financieren. Met relatief kleine bedragen. Een deel van de revenuen van het windpark kan bovendien via een omgevingsfonds in lokale innovatieve, duurzame en sociale projecten geïnvesteerd worden. Zo blijft de mogelijke winst bovendien lokaal hangen in plaats van naar de aandeelhouders van grote (buitenlandse) energiebedrijven weg te vloeien.

Met het NDSM windpark kunnen Amsterdamse bedrijven en bewoners, bottom-up, het heft in eigen handen nemen, zelf hun energievoorziening realiseren en samen kiezen voor duurzaamheid. Alle bewoners en bedrijven van Amsterdam kunnen mee investeren en stroom afnemen.

Windnieuws

Windmolens op de NDSM-Werf

2 november 2017|Categories: Duurzaamheid, Windenergie|

Eindelijk windmolens op de NDSM-Werf, vrijdag 27 oktober was het zo ver! Op de Kop van Riemsdijk hebben we vier microwindturbines geplaatst, die samen een lichtinstallatie van stroom voorzien.

Vergunning verleend voor windmolens op NDSM-Werf

27 oktober 2017|Categories: NDSM Energie, Windenergie|

Zie ook http://ndsmenergie.nl/windmolens-op-ndsm-werf/ 27 oktober 2017 Persbericht - Amsterdam Vergunning verleend voor windmolens op NDSM-Werf  NDSM Energie,

Peiling: Amsterdammer wil meer windmolens

14 november 2016|Categories: Duurzaamheid, In de media, Windenergie|Tags: , , |

Bijna driekwart van de Amsterdammers is positief over de komst van meer windmolens in het havengebied. Zo blijkt uit een peiling onder bewoners door Bureau OIS. Amsterdammers zijn niet alleen buitengewoon positief over duurzame energie (92%), maar zien de overstap naar energie uit duurzame bronnen als zon en wind zelfs als noodzakelijk.

Waarom windenergie?

Stroom gebruiken we elke dag, maar we staan er niet bij stil waar deze vandaan komt. In Nederland werd in 2014 slechts 5,6 procent van de energie opgewekt door duurzame energie bronnen. En dat terwijl de fossiele energie bronnen opraken en zorgen voor milieuvervuiling. De Nederlandse overheid heeft daarom de duurzame doelstelling gesteld om in 2020 14% van haar energie uit hernieuwbare energie bronnen te halen. Op het moment is windenergie de efficiëntste vorm van grootschalige duurzame energieopwekking. Maar om de doelstellingen te halen moeten er dus nog heel wat molens bij!

Amsterdamse Wind

Wie, Wat, Waar & Hoe?

Amsterdamse Wind

Praktische vragen over het windpark beantwoord

Praktische Informatie

NDSM Energie

NDSM Energie is een coöperatie van bedrijven op en rond de NDSM-Werf in Amsterdam-Noord met als belangrijkste doelstelling om dit bedrijventerrein te verduurzamen. Op dit moment heeft NDSM Energie zo’n 60 leden, van grote bedrijven als HEMA, FEBO, BAM, Red Bull en Viacom/ MTV tot horeca als Pllek, Noorderlicht en IJkantine en creatieven in de Scheepsbouwloods.

De coöperatie is bedoeld om de krachten te bundelen bij het realiseren van onze gedeelde duurzame ambitie. Lokale opwek van energie uit hernieuwbare bronnen speelt bij dit streven een cruciale rol. In het bijzonder windenergie aangezien dit de meest efficiënte en rendabele manier is om op grote schaal duurzame energie op te wekken.

Wij willen bovendien een zo breed mogelijk draagvlak realiseren rondom deze ambitie, en zo veel mogelijk mensen interesseren voor het op duurzame wijze opwekken en gebruiken van energie. Hiertoe werken we ook nauw samen met Burgercoöperatie Onze Energie uit Amsterdam Noord. Deze coöperatie is in 2009 opgericht met als doel de opwek van duurzame energie in Amsterdam Noord te realiseren.

Een windpark van 6 turbines

Een van de stappen die we nu nemen is het neerzetten van een windmolenpark van 6 turbines om daarmee de bedrijven op de werf, én de bewoners van de wijken rondom de werf van schone energie te kunnen voorzien. Wij hopen het windpark 2017 te kunnen realiseren.

De windturbines zullen een vermogen van circa 3 MegaWatt hebben. De precieze afmetingen zijn nog niet bekend, dit verschilt per merk en type, maar de ashoogte zal rond de 110 meter liggen en de rotordiameter tussen de 100 en 120 meter. Dat betekent dat de tiphoogte maximaal ongeveer 170 meter is. Samen leveren de turbines genoeg groene stroom voor alle 400 bedrijven op de NDSM-werf én duizenden huishoudens in Amsterdam.

Langs de A10 bij de Noorder IJ-plas en op het Cornelis Douwesterrein

De vier meest Noordelijke turbines zijn geprojecteerd in een lijn op de oostelijke oever van de Noorder IJ-plas langs de A10, tussen het Knooppunt Coenplein en de Coentunnel. Daarnaast zijn er twee turbines gepland op het Cornelis Douwesterrein (tussen de Coentunnel en de NDSM- Werf), naast de al bestaande windturbine bij de Toetsenbordweg. Op de afbeelding hierboven is te zien waar de turbines ongeveer komen.
De gemeente Amsterdam – en in het bijzonder stadsdeel Noord – heeft ambitieuze doelstellingen wat betreft de opwek van wind- en zonne-energie en wil deze graag samen met bewoners en bedrijven realiseren. Stadsdeel Noord verkent al sinds 2008 de mogelijkheden van de opwek van windenergie binnen de grenzen van het stadsdeel en heeft daartoe verschillende onderzoeken uitlaten voeren. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de locaties bij de Noorder IJ-plas en op het Cornelis Douwesterrein het meest geschikt zijn voor de ontwikkeling van windturbines in Amsterdam Noord.

Voor dat er in Nederland een windmolen gebouwd kan worden moet er veel onderzocht worden en moet een project eerst aan een aantal regels voldoen. Er wordt voor de bouw van een windmolen (dus ook bij die van NDSM Energie) eerst een onafhankelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de molen op het milieu en de natuurlijke omgeving (een zogenaamde Milieu Effect Rapportage, kortweg MER).

In de MER wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan of en hoe een windpark kan voldoen aan landelijke regels die gelden om de omgeving te beschermen. Hierbij valt te denken aan flora en fauna, geluid, slagschaduw en veiligheid.

Voor het NDSM-windpark is in de periode van 2010-2013 een MER afgerond, de plannen van NDSM passen binnen de normen zoals opgenomen in landelijke wetgeving, waaronder externe veiligheid, geluid en slagschaduw. Omdat dit al een paar jaar geleden is wordt de MER momenteel geactualiseerd en aangepast op mogelijk veranderde regelgeving.

De windturbines van het NDSM Windpark liggen op of in de directe nabijheid van bedrijventerreinen en langs een van de drukste snelwegen van Nederland. De afstand tot de dichtstbijzijnde huizen is tussen de 450 en 700 meter. Door deze grote afstand tot woningen is overlast door slagschaduw gering, maar om dit te minimaliseren kunnen molens in stedelijke gebieden soms ook tijdelijk worden stilgezet.

Meedoen!

Wat kun jij doen?

Wind van én voor iedereen

Als bewoner of ondernemer van Amsterdam kun je verschillende dingen doen!

Wind: van en voor iedereen!

Door het eerlijk delen van de lasten en de lusten

Voor het initiatief is veel maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak en wij zouden graag een voorbeeld zijn van hoe je bottom-up, door het eerlijk delen van de lasten én de lusten, windenergie kan ontwikkelen met draagvlak. Wij vinden dat iedereen moet kunnen investeren (burgers en bedrijven) en dat iedereen de stroom van die molens moet kunnen afnemen. En hoe dichter bij de molen: hoe goedkoper de stroom. Daarnaast kan de winst uit het windpark geïnvesteerd worden in nieuwe, duurzame projecten.

Vanaf de start in 2009 tot energie neutraal in 2030

In 2009 is de energie coöperatie Onze Energie met een project begonnen om windmolens in Amsterdam Noord te realiseren. In 2012 heeft NDSM Energie het stokje overgenomen. De ambitie van NDSM Energie is om het bedrijventerrein NDSM-werf en directe omgeving energie-neutraal te maken voor uiterlijk 2030.

Voor een tijdlijn met hierin de belangrijkste ontwikkelingen voor het windpark en de coöperatie klink hier.

Het wordt voor alle Amsterdammers, zowel bewoners als bedrijven, mogelijk lokaal geproduceerde energie af te nemen

Zodra het windpark gerealiseerd is zullen zowel bedrijven als bewoners de mogelijkheid krijgen energie af te nemen van Amsterdamse molens! Bedrijven kunnen energie afnemen als ze lid zijn van NDSM Energie en bewoners als ze zich hebben aangesloten bij een van de bewonerscoöperaties waar wij mee samenwerken. Dit zijn Onze Energie, Amsterdam Energie, Windvogel en Zuiderlicht.

Zowel bedrijven als bewoners kunnen mee investeren in het windpark

NDSM Energie biedt zowel bewoners van Amsterdam, als bedrijven de kans mee te investeren in het windpark bij NDSM en dus mede-eigenaar te worden. Bedrijven kunnen dit doen door lid te worden van de coöperatie. Als je lid bent wordt je op de hoogte gehouden van de voortgang bij de ontwikkeling van het windpark en krijg je zodra mogelijk een optie om mee te investeren, uiteraard tegen een aantrekkelijk rendement.

Ook bewoners van Amsterdam kunnen mede-eigenaar worden van de molens. Door je aan te sluiten bij een van de met ons verbonden bewoners-coöperaties kun je via hen aandelen in de windmolens afnemen. Dit zijn de energie coöperaties Onze Energie, Amsterdam Wind, Zuiderlicht en Windvogel.

Alles over Wind

Windenergie

Alles over wind

Er is veel onduidelijk over windenergie, daarom hier de belangrijkste feiten op een rij.

Windenergie

Windenergie is schoon en onuitputtelijk. Bovendien is het de goedkoopste en meest efficiënte vorm van duurzame energieopwekking. En we kunnen het zelf produceren. Zo zijn we minder afhankelijk van gas, kernenergie en kolen uit andere landen.

De meeste energie die we gebruiken in Nederland komt helaas nog steeds uit fossiele brandstoffen. Bij de verbranding komt CO2 vrij. Doordat er steeds meer CO2 in de atmosfeer komt, stijgt de temperatuur van de aarde. Deze temperatuurstijging kan ingrijpende gevolgen hebben voor mens en dier. Daarom is het belangrijk dat we het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dat betekent minder energie gebruiken én overstappen op duurzame energiebronnen zoals zon en wind.

Gezond wantrouwen is op zijn plaats bij iedereen die zegt één enkele energiebron gevonden te hebben die alle problemen oplost en altijd en overal toepasbaar is. Dat geldt voor aardgas, kolen, kernenergie, thorium, windenergie en ook zonne-energie. De kans is klein dat er één energiebron is die alleen in onze volledige energiebehoefte kan voorzien. Om de transitie naar een duurzame energievoorziening te maken hebben we alle mogelijke vormen van duurzame energie nodig én moeten we zowel besparing, als onderzoek naar nieuwe vormen van energie-opwek stimuleren en slimmer omgaan met reststromen. We zullen waarschijnlijk altijd een mix van energiebronnen nodig hebben.

Wel zijn windmolens op het moment de meest efficiënte vorm van duurzame energie opwekken voor Nederland. Een windmolen op land van 3 MW (standaard) levert genoeg stroom op voor ruim 1700 huishoudens (3500 kWh/jaar). Dat is gelijk aan 50.000 zonnepanelen

Daar komt bij dat het op de NDSM werf vaak waait, dit gebied is aangewezen als gunstig windgebied. Windenergie is dus een passende keuze voor de werf. Het geld dat de molen oplevert kan geïnvesteerd worden in andere duurzame projecten!

De kostprijs van windenergie op land is ongeveer 7 eurocent per kWh. De Rijksoverheid stimuleert bedrijven via de subsidieregeling SDE+ om te investeren in windenergie. Dit doen ze door het verschil tussen de duurzame elektriciteitsprijs en de marktprijs te compenseren. Producenten van windstroom ontvangen dan ongeveer 2-3 cent subsidie per kWh elektriciteit die is geproduceerd gedurende een van tevoren vastgestelde periode, bijvoorbeeld 15 jaar. Als de prijs van stroom op de energiebeurs, die nu nog voornamelijk bepaald wordt door kolen en gas, stijgt, en het verschil tussen met de kostprijs van windenergie dus afneemt, wordt ook de subsidie minder of verdwijnt zelfs op den duur helemaal.

Tegen het argument dat energie van bijvoorbeeld kolen of gas veel voordeliger is kan daarnaast worden ingebracht dat bij de productie van deze energie veel onzichtbare, externe kosten buiten beschouwing worden gelaten. Denk aan luchtverontreiniging, (kern-)afval, klimaatverandering, opwarming van oppervlaktewater, volksgezondheid, calamiteiten van olieverontreiniging op zee, ongelukken in de mijnbouw bij de winning van kolen en bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning en de daarmee gepaard gaande reparatiekosten/schadevergoedingen, etc. Daarnaast zijn er ook verborgen voordelen voor de fossiele energiebronnen, zo is bijvoorbeeld kerosine vrijgesteld van belasting en zijn vliegtickets ook vrijgesteld van btw.

Windenergie is geen constante energie bron, maar het is wel goed te voorspellen. In Nederland waait het veel en kan er dus veel stroom door windmolens worden geleverd. Op momenten van weinig wind kunnen andere energiebronnen het netwerk in stroom voorzien. Op deze manier leveren verschillende bronnen samen de stroom voor het net. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om het volledige stroomnetwerk te kunnen voorzien met enkel “schone” energie!

Een standaard windmolen met een vermogen van 3 MW draait circa 2000 vollasturen/jaar, dat betekent dat een windmolen per jaar ongeveer 6 miljoen kWh levert. Een gemmiddeld huishouden verbruikt jaarlijks ongeveer 3500 kWh stroom.

Ons windpark van 6 molens bij de NDSM-Werf, zal dus genoeg stroom worden opgewekken voor meer dan 10.000 huishoudens of alle 400 bedrijven op en rondom het NDSM-terrein (circa 26 mln kWh/jaar) én enkele duizenden huishoudens.

In verhouding tot ander energiebronnen is windenergie een van de schoonste opties. In de volledige lifecycle van een windmolen (bouw, onderhoud en afbraak) wordt ongeveer 12 gram CO2/kWh geproduceerd. Ter vergelijking, een gascentrale produceert 400 gram CO2/kWh, een kolencentrale 1000 gram CO2/kWh, een kerncentrale 133 gram CO2/kWh en zonnepanelen 57 gram CO2/kWh (bron) . Een windmolen is dus momenteel zelfs aanzienlijk zuiniger dan zonne-energie. Daarnaast is de terugverdientijd voor de energie die nodig is voor de totale levensduur (ca. 20 jaar) van een windturbine ongeveer drie tot zes maanden.

windvcoal-e1405607023219

Heb je een vraag of opmerking? Neem contact met ons op!