Achtergrond

Op 15 december 2014 hebben Provinicale Staten van Noord-Holland officieel nieuw beleid voor windenergie op land vastgesteld. Oorspronkelijk hadden de Staten in 2012 bepaald dat er geen nieuwe windmolens op land bij mochten komen, in lijn met het Coalitie-akkoord van VVD, PvdA, D66 en CDA (2011).  In het in september 2013 gesloten Energie-Akkoord verbinden ruim veertig organisaties, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties, financiële instellingen zich onder meer tot een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14% in 2020 en 16% in 2023.

Dit akkoord betekent dat Nederland flinke stappen moet gaan maken, momenteel schommelt Nederland onderaan de Europese lijstjes  wat betreft de opwekking van duurzame energie (in 2013 was ongeveer 4,5% van de totale energieproductie afkomstig van hernieuwbare bronnen). Een groot deel van de doelstelling van 14% in 2020 moet in de komende jaren van de grootschalige ontwikkeling van windenergie op land en zee komen, in totaal meer dan 10000 MegaWatt (MW). Alle provincies zijn met Rijk een taakstelling overeengekomen voor windenergie op land. De Provincie Noord-Holland heeft als taakstelling 685,5 MW aan windenergie op land gekregen en heeft zodoende haar beleid aangepast om deze opgave mogelijk te maken.

Provinciaal Beleid

Een groot deel van deze taakstelling wordt onder regie van het Rijk ontwikkeld in de Wieringermeerpolder. Voor de resterende 105,5 MW buiten de Wieringermeer heeft de Provincie na uitgebreid onderzoek een aantal gebieden aangewezen waar de ontwikkeling van wind op land onder voorwaarde mogelijk is, onze locaties rondom de NDSM-Werf en Noorder IJ-plas en de andere Amsterdamse locaties in het Westelijk Havengebied behoren tot de door de Provincie aangewezen gebieden. De Provincie stelt strikte voorwaarden aan nieuwe projecten, zo wil de Provincie aan de opgave voldoen door middel van herstructurering, oftewel voor iedere nieuwe windturbine dienen er twee (verouderde, solitaire) turbines verwijderd te worden. Daarnaast moeten nieuwe windturbines in lijnopstellingen van zes turbines geclusterd worden. Bovendien zijn maatschappelijk draagvlak, landschappelijke inpassing en mogelijkheden tot participatie belangrijke voorwaarden die in overweging worden genomen door de Provincie om tot een definitieve keuze van locaties te komen.

Principe-aanvraag

NDSM Energie heeft begin 2015, net als een aantal andere initiatiefnemers in de rest van Noord-Holland, een principe-aanvraag voor de bouw van het windpark ingediend. Dat is een soort vooraanvraag voor de formele vergunningsaanvraag, waarin de initiatiefnemers hun plannen uiteen zetten en aangeven hoe deze plannen binnen de door de Provincie gestelde kaders passen. In de komende maanden gaan Provincie, gemeente Amsterdam en NDSM Energie in overleg over het windpark. De Provincie heeft in april een overzicht van de binnengekomen principe-aanvragen en de verslagen van de gesprekken met initiatiefnemers gepubliceerd, deze zijn te vinden op: http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Principeaanvragen-voor-bouwen-windparken-bekend.htm.

Voor een volledig overzicht van het Provinciaal beleid verwijzen wij u naar: http://www.noord-holland.nl/web/Projecten/Duurzame-energie/Wind/Wind-op-Land.htm.

En nu?

Het Provinciaal beleid treedt op 15 januari 2016 in werking, dat betekent dat wij op zijn vroegst medio 2016 een vergunning van de Provincie krijgen voor ons windpark. Vanaf eind 2016 hopen we de eerste echte lokaal opgewekte windstroom te leveren aan bedrijven op de werf en bewoners van Amsterdam-Noord.  Wij vinden bovendien dat iedereen moet kunnen investeren (burgers en bedrijven) in de windmolens en dat iedereen de stroom van die molens moet kunnen afnemen. En hoe dichter bij de molen: hoe goedkoper de stroom. In de tussentijd willen wij bewoners van de wijken rondom de NDSM Werf graag op transparante wijze informeren en positief betrekken bij ons project.

Meer weten? U kunt ons op twitter volgen of u aanmelden voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Wilt u meedoen of heeft u andere vragen, mail gerust naar info@ndsmenergie.nl.

En hoe ziet dat er zo meteen ongeveer uit?

Hoe-staat-het-nu-met-wind