Op 12 Juni vindt de eerste Algemende Ledenvergadering van NDSM Energie plaats. Hierbij worden de volgende punten behandeld:

  1. Opening: Benoeming RvC – Benoeming Bestuur – Bezoldiging bestuur
  2. Financiën: meerjarenbegroting – contributie – goedkeuring jaarbegroting
  3. Plannen voor windturbine – Relatie corporatie en BV – Member get member actie – Rondvraag – Borrel

Stemrecht is voorbehouden aan alle geregistreerde leden.